Legal IL

Help@jdate.co.il לרשותכם אימייל לפניות.

תנאי השירות | תנאי רכישה | מדיניות פרטיות | מדיניות Cookies

*** מסמך זה נוקט לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא חל על שני המינים ***

 

תנאי שימוש

חברת ספארק נטוורקס בע”מ, ח”פ – 513458273

(להלן: “ספארק נטוורקס” ו/או “החברה“)

:כתובת  החברה

ת.ד. 7221 שחם 30, פתח תקוה, 4951726

מפעילת האתרWWW.JDATE.CO.IL
מנהל מחלקת שירות לקוחות:

      help@jdate.co.il  :דוא”ל

תנאי השירות

שירות ההיכרויות המקוון (להלן: “השירות“) הוא אמצעי אלקטרוני המפגיש בין מבוגר אחד למשנהו

   (השירות ניתן ע”י ספארק נטוורקס (ישראל)

ת.ד. 7221 שחם 30, פתח תקוה, 4951726

 (להלן: “ספארק נטוורקס” או “החברה“)

 

הסכם זה הוא מסמך משפטי (להלן: “ההסכם“) בינך לבין החברה. הסכם זה חל על אתר האינטרנט www.jdate.co.il (להלן: “אתר האינטרנט” או “האתר” או “האפליקציה“). אנא קרא הסכם זה בעיון רב לפני הרישום לשירות. על ידי הרישום לשירות אתה הופך לחבר בשירות (להלן: “חבר“), ואתה מסכים להיות מחויב בתנאי הסכם זה במשך כל זמן היותך חבר בשירות

אם אינך מסכים לתנאי השירות, אנא אל תירשם לשירות. תנאיו של הסכם זה נתונים לשינוי ע”י ספארק נטוורקס בכל עת, וייכנסו לתוקף מיד בסמוך לאחר מתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם הקשר הופעתם יחייב פירוש אחר

הסכם” פירושו הסכם זה בינך לבינינו, הכולל מונחים ותנאים אלה למתן השירות, כפי שיעודכנו מפעם לפעם בהתאם לתנאים שנקבעו בזאת

אנו, אנחנו, שלנו” פירושו ספארק נטוורקס

אתה, שלך, חבר”  פירושו האדם הנרשם לקבלת השירות ומקבל את תנאי ההסכם ואשר פנייתו להצטרפות לשירות מתקבלת על ידינו

זכאות

קטינים אינם רשאים להירשם לשירות. ברישום ובהצטרפות כחבר אתה מאשר שגילך הוא 18 שנים או יותר. על ידי השימוש באתר האינטרנט, אתה מבטיח שיש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה ואתה מתחייב לציית לכל תנאיו. החברות בשירות היא לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם

רישום לשירות ורכישת מנוי

אף שתוכל להירשם בחינם ולהפוך לחבר בשירות, אם תרצה להשתמש בכל הכלים האפשריים באתר ליצירת קשר עם חברים אחרים ולהשתמש בחלקים אחרים של השירות, עליך לרכוש מינוי ולשלם את התעריפים המפורטים במחירון שלנו בתנאי הרכישה להלן. לדוגמה, “חבר באתר”, הוא כל מי שנרשם לאתר אך אינו משלם דמי מנוי. “החבר” לדוגמא יכול לקרוא הודעות בימים 14-0 מיום הרישום אך אינו יכול לשלוח הודעות טקסט חופשי לחברים ולמנויים אחרים באתר כל עוד אינו משלם דמי מנוי. לעומתו, “מנוי”, שהוא מי שנרשם לאתר ומשלם דמי מנוי, רשאי לקרוא ולשלוח הודעות טקסט במגבלת הכמות היומית המותרת (50 הודעות ליום), הן למנויים אחרים, הן לחברים אחרים באתר

 jdate.co.il החברה מתחייבת כי הודעת דואר באתר שתישלח ע”י רוכש המנוי (להלן: “הרוכש“) תישלח ליעדה באמצעות מערכת

 לתיבת הדואר של הנמען באתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי הנמען יוכל לקרוא את ההודעה, אלא בהתאם לתנאי הרישום של הנמען באתר. החברה אי יכולה להבטיח כי המנוי יזכה לתגובה מהנמען

המחירון הוא חלק מהסכם זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן בכל עת את תעריפי השימוש בשירות

כדי להפוך לחבר, עליך להירשם לשירות. אם וכאשר תירשם לשירות, אתה מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיך, בכפוף לטופס ההרשמה (להלן: “מידע רישום“), ולנהל ולעדכן את המידע כדי לשמור על נכונותו ושלמותו. אתה מסכים לכך שנסתמך על המידע שמסרת בטופס הרישום כמידע מדויק, עדכני ומלא. אתה מאשר שאם מידע הרישום שמסרת אינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או שאינו מלא בכל מובן שהוא, נוכל לשמור לעצמנו את הזכות להפסיק הסכם זה, לרבות הפסקת השימוש שלך בשירות, הסרת הפרופיל שלך מהאתר וכל אפשרויות ההתקשרות עם הפרופיל שלך, ובמקרה כזה, לא תהיה זכאי להחזר כספי על יתרת המנוי שלא נוצל

החברה מציעה לעיתים את האפשרות לרכוש מנוי באתר במבצע מיוחד, מבצע הנחות וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו וההצעה לרכישת המנוי בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לחבר במהלך התקופה הנקובה בלבד. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת תוקפו של המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בנימוק. אין כפל מבצעים

תקופת ההסכם וסיומו

הסכם זה יישאר בתוקף מלא למשך השימוש שלך בשירות ו/או למשך חברותך בו למעט אם הופסק על ידך או על ידי החברה כמפורט להלן

השירות ניתן להפסקה על ידך בכל עת, מכל סיבה שהיא, בכפוף ובהתאם להנחיות שבחלק “תנאי הרכישה” שבתקנון זה

אם יש בידיך מינוי, אתה רשאי להפסיק אותו בכל עת, ובמקרה כזה אתה עשוי להיות זכאי להחזר. פרטים מלאים בנושא זה מופיעים בתנאי הרכישה שלהלן

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותך באמצעות מתן הודעה בדבר ההפסקה בכתב או בדואר אלקטרוני. באפשרותנו להפסיק את חברותך על ידי הסרת הפרופיל שלך, בכל עת, עם מתן הסבר או בלעדיו

אם ההתקשרות הופסקה על ידנו שלא עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך, אנו נחזיר לך את החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל

לא תהיה זכאי להחזר אם נגיע למסקנה, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הפרת את הוראות הדין ו/או זכויות צד שלישי ו/או הסכם זה. במקרה זה נפסיק כאמור את חברותך או את המינוי שלך, ולא תהיה זכאי ואנו לא נישא בכל אחריות כלפיך או בהחזר כלשהו של החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל שקבלנו ממך, ונהיה רשאים אף להמשיך לשלול ממך את השימוש בשירות בעתיד. גם לאחר סיום חברותך, הסכם זה יישאר בתוקף והוראותיו ימשיכו לחול על שני הצדדים

זכויות קנייניות

הינך מתחייב בפנינו, כי המידע המופיע בעמוד ו/או בפרופיל שלך לרבות תמונתך, הועלו על ידך, וכי אתה הוא האחראי הבלעדי על העמוד ו/או הפרופיל שלך, לרבות כל הפרטים, התמונות, הסרטונים והמידע הכלולים בו. כאשר אתה מוסר ו/או מעלה תכנים לאתר לרבות בפרופיל ו/או בעמוד שלך אתה מאשר בעצם מסירתם ו/או העלאתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם (לרבות זכויות מוסריות), כי הנך רשאי למוסרם לפרסום ו/או לעשות בהם שימוש באמור בפרופיל ו/או בעמוד וכי אין בפרסום התכנים משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים, התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים ו/או המידע המופיע בעמוד ו/או בפרופיל שלך, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור ו/או להעלות את התכנים ו/או המידע המופיע בעמוד ו/או בפרופיל שלך לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

בנוסף, חברים אחרים עשויים לפרסם מידע ותכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, בין שיהיו מסומנים ככאלו ובין שלא יהיו מסומנים כמוגנים. למעט מידע שאינו מוגן בזכויות קנייניות והינו מצוי ברשות הציבור, או שניתן לגביו אישור, לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר, או להפיץ, או להציג, או למכור כל מידע קנייני מעין זה

אתה מעביר לנו בעלות מלאה בזכויות היוצרים הנוגעות לתכנים המצויים בפרופיל ו/או עמוד שלך ותמונותיך המתפרסמות בו בכל עת. הינך מוותר באופן מלא על הזכות להיות מזוהה כיוצר ו/או מחבר הפרופיל ו/או העמוד שלך ו/או המידע והתכנים המצויים בו וכבעלים של תמונותיך, ועל כל זכויות דומות בכל מקום בעולם ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים, לרבות פרטים, תמונות, סרטונים וכו’ אשר מסרת ו/או העלתה באמצעות השירות כאמור לעיל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסירת התכנים ו/או העלתם לפרופיל ו/או האתר ו/או העמוד אתה מקנה לחברה זכות ו/או רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים ו/או המידע המופיע באתר ו/או בעמוד ו/או בפרופיל שלך, בכל דרך שהיא לפי שיקול  דעתה הבלעדי של החברה, לרבות, באתר, בפלטפורמות אחרות בהן ניתן השרות, בדברי  דפוס, במדיות דיגיטליות, באתרי אינטרנט נוספים, באנרים ורשתות חברתיות, ולרבות לצורך קידום הפרופיל או האתר ברשת האינטרנט.   בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה שבו תפרסם ו/או תעלה מידע, תמונות או תוכן, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך רשות, והינך מאשר בכך כי הינך רשאי ובעל הזכות להעניק לספארק נטוורקס ולחברים אחרים, זכות ו/או רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, לא בלעדי, משולם במלואו וכלל עולמי להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם להפיץ ולעשות שימוש במידע ותכנים אלה, לרבות באתר ו/או באתרים אחרים ו/או שירותים אחרים וכאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולהעניק רישיונות משנה לשימוש במידע ובתכנים ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש ו/או בתכנים כאמור לעיל

השימוש שלך בשירות

:כחבר בשירות, אתה מסכים כי

1)

 תהיה רשאי להשתמש בשירות בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש. לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי שלך מספרי טלפון, כתובות, שמות משפחה, כתובות אינטרנט (URL) או כתובות דואר אלקטרוני, למעט במקרים שבהם תתבקש מפורשות לציין מידע זה בפרק של מידע אישי סודי בשירות. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או בשכנוע של חברים אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת או דואר זבל לחברים אחרים בשירות. כדי להגן על חברים אחרים מהתנהגות כאמור לעיל, הציבה ספארק נטוורקס מגבלה של 50 הודעות ליום על החברים בשירות. אתה אחראי באופן אישי לכל קשר שבינך לבין חבר אחר בשירות. ספארק נטוורקס שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לתווך בכל מחלוקות בינך לבין חברים אחרים בשירות

2)

 אתה אחראי באופן אישי לנכונות התוכן והמידע שתפרסם או תציג בעמוד האינפורמציה (להלן: “העמוד” ו/או ה”פרופיל”) של השירות, או שתעביר  לחברי השירות. לא תהיה רשאי לפרסם בשירות או להעביר לחבר אחר בשירות כל מידע אסור לפרסום על פי דין, מידע שאינו עומד ב”הנחיות לפרסום טקסט בפרופיל” מידע המהווה לשון  הרע, מידע בלתי מדויק, פוגע, בלתי צנוע, בעל אופי מיני, מאיים, גזעני או בלתי חוקי, או כל מידע שיש בו כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות). לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי כל התייחסות פוגעת מבחינה מינית או אנטומית, או מידע שיש בו הצעות מיניות פוגעות. לא תהיה רשאי לפרסם כל תמונה שאינה עומדת ב”הנחיות לפרסום תמונות בפרופיל“, ובכלל זה תמונת עירום, תמונה המכילה מידע אישי או תמונה המכילה דמות של קטין. ספארק נטוורקס שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לדחות או להסיר כל פרופיל או תמונה שאינם עומדים בתנאים שלעיל, ובמקרה של הפרת תנאים אלה לא תהיה זכאי להחזר של דמי מנוי שלא נוצלו במלואם.

3)

 תקשורת דואר אלקטרוני הנשלחת מאיתנו או באמצעותנו מיועדת להפוך את חווית הגלישה המקוונת שלך לנעימה. באמצעות ההצטרפות כחבר בשירות וסימן ה-Checkbox הרלוונטי בזמן ההרשמה לשירות (או בכל שלב אחר בו נתת את הסכמתך), אתה מסכים לקבל הודעות באמצעות המערכת שלנו, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות, הודעות דואר אלקטרוני על “התאמות”, הודעות דואר אלקטרוני על אירועים ומסיבות שאנו עורכים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות. אם אינך מעוניין לקבל מאתנו הודעות דואר אלקטרוני, אנא הודיע לנו על כך באמצעות ביטול בקשתך לקבלת עדכוני דואר אלקטרוני אלו על ידי שליחת הודעה לשירות לקוחות למייל  help@jdate.co.il או לחיצה על הלינק הרלוונטי בתחתית המייל שהתקבל על ידך בענייו זה

 (“Push Notifications”) כמו כן, על ידי התקנה ושימוש באפליקציית אתה מסכים לקבל התראות בדחיפה

(“Push Notifications”) הנשלחות באמצעותה. אם אינך מעוניין לקבל מאיתנו התראות בדחיפה

 JDATE באמצעות האפליקציה

 באפשרותך לבטל אפשרות זאת בהגדרות שבמכשירך

4)

 אתה מסכים ומאשר שאין לנו כל אחריות למחיקה או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות שלנו. אתה מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים שאנו מספקים עשויים להשתנות בכל עת. אתה מאשר שאנו שומרים את הזכות, אך איננו מתחייבים, להשעות, להפסיק, לבטל או למחוק את חשבונך מהשירות אם הוא אינו פעיל. “אינו פעיל” פירושו שלא נרשמת לשירות לפרק זמן מסוים, כפי שייקבע על ידנו, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי (נכון להיום, חשבון הופך לבלתי פעיל לאחר 12 חודשים של היעדר פעילות)

5)

צוות שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך במתן תמיכה וסיוע כדי להפוך את חוויית הגלישה שלך למהנה. בכל פנייה לצוות שירות הלקוחות שלנו או לעובדים אחרים, בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, אתה מתחייב שלא לדבר בצורה פוגענית, בלתי צנועה, בעלת אופי מיני, מאיימת או גזענית. במקרה שמי מעובדינו יחוש, בכל שלב שהוא, מאוים או נפגע מהתנהגותך, אנו שומרים את הזכות להפסיק את חברותך לאלתר, ובמקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם

אם נתקבל לגביך דיווח במסגרת שירות “דווח על חבר”, בכל מקרה של שימוש לרעה בשירות, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, לרבות פרסום תוכן פוגעני או בלתי חוקי,החברה רשאית לבדוק את פעילותך באתר וכן להפסיק, ככל שיידרש, את חברותך לאלתר ו/או להסיר תוכן כאמור . במקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום בגין דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם.

ספארק נטוורקס לא תישא באחריות בגין התנהגות בלתי ראויה ושימוש לרעה בשירותי האתר מצד החברים, ותפעל ככל יכולתה למנוע התנהגות זו. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה

א) לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם.

ב) לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.

ג) לא תהיה רשאי לומר או לרמוז כי הצהרותיך זוכות לגיבוי ותמיכה מאיתנו.

ד) לא תהיה רשאי לעשות שימוש בכל רובוט, “עכביש”, יישומי סריקה/איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון, ל”חציבת נתונים” (דאטה מיינינג), להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט או ההצגה של השירות או תכניו.

ה) לא תהיה רשאי לפרסם, להפיץ או לשכפל בדרך כלשהי כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני.

ו) לא תהיה רשאי להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בשירות.

ז) לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר כלשהם, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר כלשהו.

ח) לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר האלקטרוני או להעביר בדרך כלשהי חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד תקשורת.

ט) לא תהיה רשאי לזייף כותרת עליונה (header) או לבצע תפעול כלשהו בסימנים מזהים כדי להסוות מקור אינפורמציה כלשהי המועברת באמצעות השירות.

 לא תהיה רשאי לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף(mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות

יא) לא תהיה רשאי לעשות שימוש ב-meta tags או בקוד תוכנה או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו אלינו או לשירות או לאתר הקשור לשירות כדי להפנות אדם כלשהו לאתר אינטרנט לכל תכלית שהיא.

יב)

 לא תהיה רשאי לתקן, להתאים, להעביר ברישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע הנדסה לאחור (reverse engineering),  לפענח, לבצע דה קומפילציה או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהו מהשירות או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.

יג) לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהו באמצעות האתר. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע של חברים אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. אתה מתחייב כי בגין כל פעולה שכזו תפצה את ספארק נטוורקס ב-100,000 ₪ בלא כל צורך בהוכחת נזק כלשהו לספארק נטוורקס כפיצוי ברור ומוסכם מראש, ובכלל זה הפרת הסכם זה והפרת הוראות חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט-1999.

יד) לא תהיה רשאי לשדל משתמשים אחרים בשירות להעביר לידיך כספים.

טו) לא תהיה רשאי לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, .פוגענית או אשר יש בה יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה ו/או לפרסם מידע כאמור

(UPLOAD) טז) לא תהיה רשאי לטעון או להעלות תמונות שאינן עומדות בתקן של “הנחיות לפרסום תמונות באתר” מסגרת המידע האישי שלך, במסגרת שירות “תמונה עדכנית” בכפוף לתנאים המפורטים ב”עמוד תמונה עדכנית”, או בכל פעילות אחרת שלך באתר. יובהר שספארק נטוורקס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר .כל סוג של תמונה שתועלה לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בנוסף להשעיית ו/או חסימת המנוי שהעלה את התמונות לאתר

שיפוי על ידי החבר

תהיה אחראי להגן, לשפות, לשמור ללא פגע את ספארק נטוורקס, מנהליה, הדירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו”ד) שייגרמו לה, הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי בשירות מצידך, לרבות, אך לא רק: א) הפרה של תנאי הסכם זה; ב) האשמות שלפיהן חומרים שהגשת לנו או שאתה מעביר לשירות מפירים או פוגעים בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר, או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו; ג) הפעילויות שלך בהקשר של השירות.

שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

תכנים ברשת

כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה או מידע אחר או תוכן שיהיו נגישים באמצעות ספארק נטוורקס, אך לא הוצגו ישירות על-ידי ספארק נטוורקס, הם של מחבריהם ואין להסתמך עליהם. מחברי המידע יישאו באחריות הבלעדית לתוכן מידע זה. ספארק נטוורקס לא תהיה אחראית לנכונות, שלמות, או לישימות של מידע כלשהו שיימסר במסגרת השירות, ולא תאמץ, תקבל או תהיה אחראית בכל דרך לדיוק או להסתמכות על כל חוות דעת, עצה או הצהרה שייעשו על ידי גורם כלשהו, למעט ספארק נטוורקס. בשום מקרה לא תהיה ספארק נטוורקס אחראית לכל הפסד או נזק שייגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על מידע או תוכן אחר שיתפרסמו בשירות או יועברו לחברים באתר.

ספארק נטוורקס שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, להשגיח על חומר שפורסם בשטחים הגלויים לעין של השירות. ספארק נטוורקס תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או את הוראותיו של הסכם זה. מבלי לפגוע בזכותה זו של ספארק נטוורקס, אתה ורק אתה תהיה אחראי לתוכן של החומרים שתפרסם בשטחים הגלויים לעין הציבור בשירות, בהודעות הדואר האלקטרוני שלך ובתוכנות מסרים ישירים. כל ההתכתבויות בינך לבין מנויים אחרים בשירות, אשר אינן נגישות לציבור, הן פרטיות. יובהר כי אתה מאשר לספארק נטוורקס, וכי ספארק נטוורקס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לבדוק במסגרת השירות “דווח על חבר” את כל הפעילות של החבר המתלונן ושל החבר הפוגע, ובכלל זה לבדוק גם, אך לא רק, את כל האינפורמציה שעומדת לרשות החברה, כולל כניסה לתיבת הדואר האישית של המשתמש וההודעות וההתכתבויות הכלולות בה, במקרה שבו דיווח כזה הובא לידיעתה במסגרת השירות לעיל

קניין רוחני

כל התכנים והמידע המופיעים באתר, ו/או בפרופיל ו/או בעמוד הינם בבעלותה הבלעדית של ספארק נטוורקס או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בהם והיא הבעלים ו/או בעלת הזכות בתכנים, במידע, באתר ובשירות ואין לראות בהסכם זה, בתנאי השימוש באתר ו/או השירות ו/או במידע המסופק על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים אלא כפי שמפורט במפורש בתנאי השימוש. זכויות בלעדיות אלו הינן לעניין כל דבר המופיע באתר ו/או הקשור לשירות לרבות כל תוכן, מידע, מסד נתונים, זכויות יוצרים, זכויות מדגם (בין שתהיה מסומנת ככזו או שלא תהיה מסומנת כמוגנת), סימני מסחר (בין שיהיה רשום או בין שלא יהיה רשום), וזכויות דומות, בכל מקום בעולם, לצד הזכות להגיש בקשה לסמנו כמוגן. כל סימן מסחרי, לוגו, סימול שירות, שם חברה או מוצר שיפורטו בשירות יהיו בבעלות הבעלים של חומר זה

אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או השירות ו/או לעשות בהם או בתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה

מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (לרבות כל זכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) בכל הקשור לאתר, לשירות, לרבות עיצוב האתר, סימניהם המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית ו/או המייצגת את חברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן)

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של החברים והמנויים לפרטיות להגנה זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים) ולשם טוב. אם הנך סבור כי חומר המפורסם ו/או אשר הועלה לאתר מפר את זכויות היוצרים שלך, אנא פנה אל החברה לפי הפרטים שלהלן ואנו נטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת   בכל פניה כזו מצדך או מצד עורכי דינך יש לציין את הסיבה לבעלות, הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר ברורים

 help@jdate.co.il :הבאה

שירותים הניתנים על ידי צד שלישי

במסגרת האתר מוצעים לחברי האתר שירותים הכוללים בין היתר צילום, יועצי זוגיות ומבצעים מזדמנים (להלן: “שירותים”). שירותים אלה ניתנים על-ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים בשום אופן לספארק נטוורקס, ובין היתר אינם קשורים איתה בקשרי עובד-מעביד. לספארק נטוורקס אין כל אחריות לטיב השירות הניתן על-ידם. כל האחריות על השירותים הניתנים חלה על נותני השירות בלבד, וזאת גם אם ההתקשרות בינך לבין נותן השרות נעשתה דרך האתר, ואף אם התשלום תמורת השירות בוצע באמצעות האתר ו/או באמצעות ספארק נטוורקס. ספארק נטוורקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נותני השרות שהיא מספקת מעת לעת כראות עיניה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי

פרטיות

בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות, המידע האישי (לרבות מידע אישי רגיש) שתספק לספארק נטוורקס יאוכסן על גבי מחשבים. אתה מסכים שנשתמש במידע זה לבניית “פרופיל” הכולל תחומי עניין, העדפות אישיות ודפוסי גלישה באינטרנט, ואתה מסכים שנאפשר לך להשתתף בשירות. כמו כן אתה מסכים לקרוא, לבדוק, לציית, לשמור ולקיים את מדיניות ספארק נטוורקס לשמירה על פרטיות ואת התנאים הכלולים בה. אנו מיידעים אותך, והנך מסכים, כי המידע שאתה מספק לנו מועבר לארה”ב וכן הינך מאשר את העברת המידע האישי והנתונים מאפיינים עליך ולגביך לגופים שלישיים לצורך השימושים וכמפורט בתנאי הפרטיות. כחבר בשירות אתה מסכים כי המידע האישי שלך יועבר לארה”ב ולצדדים שלישיים והדין שיחול במידת הצורך בקשר עם השירות ותנאיו המפורטים לעיל ולהלן יחולו בכפוף לדין החל במקום אכסון המידע, כמתחייב ממתן השירות והפעלתו.

היעדר מצגים

ספארק נטוורקס מספקת את השירות כפי שהוא, “as is”, ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם ספארק נטוורקס, נציגיה, או בכל הקשור לשירות. ספארק נטוורקס במפורש מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה. בנוסף ספארק נטוורקס אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה מאובטח, חסר הפרעות, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. ספארק נטוורקס מסייגת כל מצג או הבטחה ביחס לחיבור לשירות או זמינותו

אף-על-פי שכל חבר חייב להסכים לתנאים של ספארק נטוורקס, לא נוכל להבטיח שכל חבר עומד במגבלת גיל המינימום הנדרש, ובנוסף, ספארק נטוורקס לא תהיה אחראית לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירות על ידי אנשים מתחת לגיל 18 שנים, אשר יש בהם משום הפרה של הסכם זה. ייתכן שחברים אחרים ומשתמשים בשירות (כולל משתמשים בלתי מורשים – “האקרים“), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו מידע שנוגע לך בשל היותך משתמש בשירות, ושמקבל המידע ישתמש בו כדי לפגוע בך. ספארק נטוורקס אינה אחראית לשימוש בכל מידע אישי שתגלה במסגרת השירות. אנא, בחר בזהירות את סוג המידע שאתה מפרסם בשירות או מעביר לאחרים. ספארק נטוורקס מסייגת כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של חברים או משתמשים אחרים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה ספארק נטוורקס אחראית כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל, אך לא רק, נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן האתר ו/או השימוש בשירות או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות, אף אם ספארק נטוורקס או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של ספארק נטוורקס כלפיך בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לספארק נטוורקס עבור השירות בתקופת היותך מנוי בשירות.

ספארק נטוורקס אינה מבצעת ניפוי של החברים הנרשמים לשירות בכל דרך שהיא. כתוצאה מכך ספארק נטוורקס לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש בשירות, לרבות גם, אך לא רק, נזקים הנובעים מן המפגש עם חברים אחרים בשירות, או שהוצגו לך בשירות. נזק מעין זה יכלול, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל ואי נוחות.

מיקום גיאוגרפי

יתכן שהאתר, השירותים, היישומים, המאפיינים,הכלים והתכונות שקשורים בשירותי החברה יהיו תלויים, מבוססים או נסמכים על מידע ופרטי מיקום גיאוגרפי (“שירותים תלויי מיקום גיאוגרפי“). לגבי מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו נעשה שימוש באתר, שירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיו”ב של החברה (“מיקום גיאוגרפי“). אם ברצונך לעשות שימוש בשירותים תלויי מיקום גיאוגרפי, אתה מסכים לאפשר שהמיקום הגיאוגרפי יימסר ו/או יהיה נגיש. אם ייאסף, יתקבל או יישמר מידע לעניין מיקום גיאוגרפי, ייעשה בו שימוש רק בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות. אם לא יסופק המיקום הגיאוגרפי, המיקום הגיאוגרפי לא יהיה נגיש וזמין, או ייסגר היישום של שירותים תלויי מיקום גיאוגרפי, ובמקרה זה יתכן שהשירותים תלויי המיקום הגיאוגרפי לא יהיו מדויקים, יהיו מוגבלים או לא יפעלו כלל

שימוש ברכב

אם אתה עושה שימוש באתר, בשירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיו”ב של החברה בתוך רכב, אתה מסכים: (1) לציית ולפעול על פי הוראות כל חוקי התנועה או חוקים רלוונטיים אחרים; ו-(2) אם אתה הנהג, לא לעשות שימוש באתר, בשירותים, ביישומים, במאפיינים, בכלים, בתכונות וכיו”ב של החברה, אלא אם רכבך אינו בתנועה וחונה כחוק

הבדלים ושוני בנגישות לשירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיו”ב של החברה דרך הפלטפורמות השונות (דסקטופ, מובייל ודרך אפליקציית המובייל)

ידוע כי יתכנו הבדלים משמעותיים (זמניים או קבועים) בין השירותים הניתנים למימוש דרך הפלטפורמות השונות (כגון דסקטופ, מובייל ו/או דרך אפליקציית המובייל) הנובעים לרוב ממגבלות טכנולוגיות בין הפלטפורמות, זמינות פיתוח ו/או משיקולים מסחריים או פנימיים אחרים. לדוגמא, יתכן שלא ניתן יהיה לעשות שימוש בחלק מהשירותים, היישומים, המאפיינים, הכלים, התכונות וכיו”ב של החברה ו/או המוצר/ים הניתנים דרך האתר, לרבות אלו הניתנים לך בתור חבר, בעת שימוש באפליקציית המובייל דרך מכשיר הטלפון הנייד, כגון יישום “מה השאלה?”, שינוי ועדכון הגדרות הפרופיל (לרבות מעבר למצב “נסתר”), יישום “פרופיל מודגש ופרופיל מובלט” (Highlight and Spotlight), גלריית תמונות, השירות JMAG,  ועריכת צ’אט באתר. נגישות לשירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיו”ב של החברה היא לרוב אפשרית דרך כניסה ישירה לאתר שלא דרך האפליקציה, גם מהמכשיר הנייד

:תנאי השימוש שלהלן יתווספו לתנאי השימוש לעיל ויחולו על כל אפליקציה iOS ו/או שתירכש מחנות אי-טיונס (תוכנה שנרכשת בחנות אי-טיונס)

מבלי לגרוע מסעיפים הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי שימוש אלו, אתה מאשר ומסכים כי: (i) תנאי שימוש אלו נכרתו אך ורק בינך לבין החברה ו/או שותפיה, ולא עם Apple Inc (“אפל”), (ii) החברה ו/או שותפיה הינם האחראים הבלעדיים על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה, (iii) החברה האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי, (iv) על אפל לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה, (v)  החברה הינה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצר, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת  על פי חוק, במידה ולא הוחרגה בתנאי שימוש אלו, (vi) בכל מקרה שהאפליקציה לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה רשאי להודיע על כך לאפל, ואפל תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת בעד האפליקציה באמצעות חנות האפליקציות שלה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל התביעות, אבדנים, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים ויחולו אך ורק הוראות תנאי שימוש אלו וזה וכל דין אשר חל על החברה כספק של האפליקציה,  (vii) אתה מאשר כי החברה ולא אפל אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק: (1) תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (2) תביעות כי האפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו – (3) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת לרבות לעניין שימוש באפליקציה במסגרת של HealthKit  ו- HomeKit; (viii) במקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני,(ix), אפל והחברות הבנות של אפל, הן מוטבים של הסכם זה לטובת צד שלישי, וכי מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי השימוש, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה, (x) השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל ובכלל זה הכללים נקבעו על ידי אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, :כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/

,והכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה; (xi) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad של אפל או מוצר ממותג Apple אחר שבבעלותך או שליטתך ושמפעיל ו/או מריץ את iOS

אתה מצהיר ומתחייב ש: (i) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה “תומכת טרור”; ו – (ii) כי אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים

:אם יש לך שאלות או תלונות בקשר לאפליקציה, אנא פנה אל החברה בכתובת הבאה

help@jdate.co.il :דוא”ל

בהסכמה לתנאי שימוש אלו, במידה שהחוק מתיר את הוויתור להלן, אתה מוותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את התאמתם של תנאי שימוש אלו לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. במידה שהוויתור לעיל אינו מותר, אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, :כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/

תלונות

כדי לפתור בעיות בנוגע לשירות, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות לחיצה על הקישור “צרו קשר“, או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת help@jdate.co.il

דרישות מימוש ויישוב מחלוקות

כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר ו/או לשירות של ספארק נטוורקס תידון בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד. המשפט והדין הישראלי יהיו הדין היחיד שיחול על הסכם זה. המנוי מסכים ומאשר בזאת כי קרא את התנאים המפורטים בהסכם זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה, והוא מוכן להיות מחויב בהם

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות על פי כל דין לפעול ולממש את זכויותיה על פי הסכם זה, לרבות עשיית שימוש במידע המצוי ברשותה, לרבות לצורך גביית תשלום, הגנה על קניין רוחני ועוד ואין באמור בהסכם זה בכדי להגביל את החברה ואת דרך פעולותיה בכל דרך שהיא

תנאי הרכישה

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בנוסף להבדלים הטכנולוגים ושוני בנגישות לשירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיו”ב של החברה דרך הפלטפורמות השונות (דסקטופ, מובייל ודרך אפליקציית המובייל) שתוארו לעיל בתנאי השימוש, ייתכנו הבדלים בתנאי הרכישה, המחיר ו/או התשלום בין הפלטפורמות השונות, לרבות בין מינוי לשימוש במחשב, במובייל, באנדרואיד ו/או ב-iOSS ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה, לרבות דרישת החזר, הנובעים מהבדלים אלו.

מחיר המחירון עבור מינוי חודשי מתחדש הוא 129 ש”ח. מחיר המחירון עבור מינוי יומי ללא חידוש הוא 49 ש”ח. מחירים אלה עשויים להתעדכן מעת לעת

החברה מציעה מינויים במסלולים שונים, שחלקם כוללים הטבות והנחות ביחס למחיר המחירון, וחלקם כוללים אף התחייבויות לתקופות שונות במסגרתן ניתנות ללקוח הטבות, שאחריהן ימשיך המינוי לתקופה מתמשכת. תנאי הרכישה של המינוי שלך מפורטים באישור רכישת המינוי שקיבלת מהחברה בדואר אלקטרוני עם הצטרפותך כמנוי לשירות. אישור זה מציין, בין היתר, את מחיר המינוי, את אורך תקופת ההתחייבות הקצובה הראשונה (אם קיימת), את מחיר המינוי בתקופת התחייבות זו, ואת מחיר המינוי בתקופה שלאחריה

הנך ראשי להפסיק את המינוי בכל עת, אלא אם המינוי הוא מינוי יומי

:אם אתה מעוניין להפסיק את המינוי, עליך להעביר הודעה על רצונך לבטלו למוקד שירות הלקוחות שלנו, באחד מבין האמצעים הבאים

(א)     בעל פה – בטלפון למוקד שירות הלקוחות.

help@jdate.co.il  בכתב – באימייל

 בפקס למוקד שירות הלקוחות או בדואר רשום לכתובת החברה

עליך לציין בהודעת הביטול את שמך ואת מספר תעודת הזהות שלך. כן עליך לציין את כתובת הדוא”ל שעימה נרשמת באתר או את מס’ החבר שלך באתר; ואת ארבע הספרות האחרונות בכרטיס האשראי שלך

מובהר בזאת כי המנוי הינו מינוי בעבור גישה וזכות שימוש (ולא על פי מימוש ו/או שימוש במנוי בפועל) והבחירה האם לעשות שימוש במינוי או לא אינה עילה לדרישה ו/או הענקת זכות להחזר

על פי הוראות הדין, הביטול ייכנס לתוקפו בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול, אלא אם הודעת הביטול נמסרה באמצעות דואר רשום. אם הודעת הביטול נמסרה באמצעות דואר רשום, ייכנס הביטול לתוקפו בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, ובתנאי שהגיע לידי החברה

אם תבקש בהודעתך שהביטול ייכנס לתוקפו במועד מאוחר יותר, הביטול ייכנס לתוקפו במועד שבו ביקשת

:אם ביטלת את המינוי, תהיה זכאי להחזר חלקי של דמי המנוי, בתנאים הבאים

(א)     אם המינוי שבידיך הוא מינוי חודשי מתחדש שלא כלל תקופת התחייבות, תהיה זכאי להחזר בגין החלק במינוי שאחרי המועד שבו נכנס הביטול לתוקף. יחד עם זאת, אם הביטול נכנס לתוקף במהלך החודש הראשון של המינוי, תחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המינוי. דמי הביטול יקוזזו מתוך ההחזר שתהיה זכאי לו.

(ב)     אם המינוי שבידיך כולל תקופת התחייבות ראשונה, והביטול נכנס לתוקף אחרי שהסתיימה תקופה זו, תהיה זכאי להחזר בגין החלק היחסי של חודש המינוי שאחרי המועד שבו נכנס הביטול לתוקף.

(ג)      אם המינוי שבידיך כולל תקופת התחייבות ראשונה, והביטול נכנס לתוקף במהלך תקופה זו, תבוטל ההנחה שניתנה לך בגין ההתחייבות לתקופה קצובה (חלקה או כולה, כמפורט להלן), ותהיה זכאי להחזר כך שתחויב רק בגין מספר החודשים והימים עד מועד ביטול המינוי. ככלל, ההחזר יחושב על פי תעריף המחירון החודשי המלא בגין חיוב חודשי מתחדש (ולא במחיר הנחה), שהוא 129 ש”ח. עם זאת, במקרה של ביטול אחרי שלושה חודשים או יותר במינוי הכולל תקופה ראשונה קצובה של שישה חודשים, יחושב ההחזר על פי תעריף התקופה הראשונה הקצובה במינוי הכולל תקופה ראשונה קצובה של שלושה חודשים, שהוא 267 ש”ח לשלושה חודשים. בנוסף, תחויב בדמי ביטול שגובהם 5% ממחיר תקופת ההתחייבות הראשונה.

(ד)     בחישוב ההחזר בגין החלק במינוי שלא נעשה בו שימוש, החיוב בגין החודש שבמהלכו בוטל המינוי לא יפחת ממחיר המחירון למינוי יומי, שהוא 49 ש”ח.

לתשומת לבך, פרט לאפליקציית iOS ו/או תוכנה שנרכשת בחנות איי-טיונס אשר אינה מתחדשת אוטומטית ונרכשות לתקופה קצובה בלבד בהתאם לאמור באישור רכישת המנוי, עם סיום תקופת ההתקשרות המקורית עשוי המינוי שלך להתחדש באופן אוטומטי מדי חודש, בהתאם לתנאי המסלול שרכשת, וזאת עד שתודיע על ביטול המינוי.

לא יינתן החזר לרוכש מינוי אשר המינוי שלו הופסק עקב הפרה של תנאי השימוש בשירות

מדיניות פרטיות

ספארק נטוורקס (ישראל) בע”מ (להלן: “ספארק נטוורקס” או “החברה”)  גיבשה מסמך מדיניות בנושא שמירה על הפרטיות, כדי להמחיש את מחויבותה לעניין ולהביא לידיעת המשתמשים בשירות זה את המידע שהחברה אוספת אודותיהם, ועל שימוש עתידי אפשרי במידע זה

להלן תיאור שיטות הפעולה שלנו לאיסוף ולהפצת המידע

רקע כללי

כחלק משגרת פעילותינו, אנו אוספים, ולעיתים גם מוסרים מידע אודותיך. מדיניות השמירה על הפרטיות שתובא להלן מפרטת את המידע שאנו אוספים אודותיך ואת השימוש העתידי האפשרי במידע זה. על ידי הסכמתך למדיניות השמירה על הפרטיות ולתנאים של ספארק נטוורקס, הינך נותן מפורשות הסכמתך לשימוש ולמסירת מידע אישי לגביך, באופן המתואר במדיניות השמירה על הפרטיות. מדיניות זו כלולה וכפופה לתנאים המפורטים של ספארק נטוורקס המופיעים בתנאי השירות. מדיניות השמירה על פרטיות חלה על כל פעילותך באתר www.jdate.co.il  (להלן: “האתר“).

1.

הערה מיוחדת ביחס לילדים

ילדים אינם רשאים להירשם לשירותינו. קטינים (מתחת לגיל 18) מתבקשים שלא לספק לנו מידע אישי כלשהו.

2.

מידע שאנו אוספים

המטרה המרכזית שלנו באיסוף מידע אישי היא לספק לך חווית גלישה חלקה, יעילה ומותאמת. איסוף המידע מאפשר לנו לספק שירותים ומאפיינים התואמים את צרכיך וכן להתאים את השירות שלנו על מנת שיהפוך את החוויה לקלה יותר. הינך מביע את הסכמתך לכך שנציג “פרופילים” של חברים במאמרי המערכת ובעלונים שאנו שולחים, מעת לעת למנויים שלנו. שמך, כתובתך ומספר הטלפון שלך הינם מידע סודי אשר לא יוצג ב”פרופיל” שלך. ה”פרופיל” שלך נגיש לשאר החברים הרשאים לעיין בו. “פרופיל החברים” כולל תיאור ותמונות, העדפות אישיות, טקסטים אישיים ומידע אחר הנדרש לצורך קביעת התאמה בין אישית. הפרופיל הנצפה שלך אינו כולל מידע מזהה, למעט השם שבחרת במסגרת הליך ההרשמה לאתר, וכל מידע אחר, או נוסף אשר סופקו על ידך במהלך הרישום

הינך מאשר כי עם הרישום לשירות, ספארק תהא רשאית להעביר את הפרופיל שלך, וכן לאפשר לגורמים שלישיים לצפות בפרופיל שלך בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני שהוא ובכלל זה SMS, דואר אלקטרוני, לינק וכו’, בין אם הם חברים בשירות ובין אם לאו, וכי לא תעמוד לך כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה כנגד ספארק בגין העברת המידע שבפרופיל לצדדים שלישיים

הרינו ליידע אותך כי מידע מזהה אישי על אודותיך יאוכסן ויטופל על גבי מחשבי החברה בארה”ב או במדינות אחרות בהם אנו ממוקמים, בהם יש לנו סניפים, שרתים ספקי שרות או קבלני משנה. כפי שיוסבר להלן, ספארק נטוורקס תאכסן ותעביר מידע על אודותיך בסביבה בטוחה, סודית ומאובטחת אך למרות זאת. החוקים החלים על אכסון פרטים ונתונים אישיים בארה”ב או במדינות אחרות (לרבות אירופה) עשויים להיות שונים מאלו הנהוגים במחוזות שיפוט אחרים,ואף ייתכן  ובחלק מהמדינות ישנן רמות הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינת ישראל. כמפורט ביתר פירוט בהמשך, אנחנו עשויים להעביר מידע לחברות הקשורות אלינו (כגון חברת אם, חברת אחות, חברת בת וכדומה), כולל לחברות קשורות הנמצאות במדינות שאינן מדינת מגוריך או המקום בו מאוכסן המידע. אנחנו גם עשויים להשתמש בשירותיהם של קבלני משנה, כולל קבלני משנה הנמצאים במדינות שאינן מדינת מגוריך או המקום בו מאוכסן המידע, ולשלוח להם את המידע שנקבל, שנאסף ו/או שנשמר. למשל, אנחנו עשויים לשלוח את המידע שלך למדינות מחוץ לישראל, אירופה ו/או ארה”ב. כל החברות הקשורות וכל קבלני המשנה יהיו כפופים לחובות אי-גילוי ואי-שימוש במידע. הנך מסכים/ה לשימוש שייעשה במידע, לרבות העברה בינלאומית של המידע, לרבות מאירופה ואל תוך אירופה

סוג מסוים של נתונים נאגרים באופן אוטומטי, כגון מידע המבוסס על ההתנהגות שלך באתרי האינטרנט שלנו ע”י שימוש ב-“cookies” ובאמצעים אחרים “cookies” הם קבצים קטנים המותקנים על גבי הכונן הקשיח שלך, המסייעים לנו במתן שירותים מותאמים. אנו מציעים מאפיינים מסוימים הזמינים רק באמצעות השימוש ב-“cookie”, אך הינך רשאי לוותר על השימוש ב-“cookie” אם הדפדפן שלך מאפשר זאת. “cookies” יכולות גם לסייע לנו לספק לך מידע המותאם במיוחד לצרכיך והעדפותיך. אנו משתמשים במידע זה לצורך מחקר פנימי על נתונים דמוגרפיים של המנויים שלנו, תחומי העניין שלהם והתנהגותם, כדי לספק לך ולקהילה שלנו שירות טוב יותר. מידע זה עשוי לכלול, אך אינו מוגבל לכתובת האתר שממנה הגעת (בין אם הכתובת הזו נמצאת או איננה נמצאת באתר שלנו), כתובת האתר הבא שלך (בין אם הוא נמצא או שאיננו נמצא באתר שלנו), וסוג הדפדפן בו אתה משתמש

אנו משתמשים בשירותי חברת פרסום כדי להציג מודעות מטעמנו באינטרנט. חברה זו עשויה לאסוף מידע אנונימי על הביקורים שלך באתרי האינטרנט שלנו. פעילות זו מתבצעת באמצעות שימוש במכשיר טכנולוגי, המכונה בשם Web beacon או action tag, שאנו ממקמים בדפי אינטרנט שונים באתרי האינטרנט שלנו, או ב-e-mail html המאפשר לחברת הפרסום צד שלישי לאסוף מידע אנונימי. חברת הפרסום צד שלישי עשויה להשתמש במידע על ביקוריך באתרי האינטרנט שלנו לצורך פרסום על מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך. למידע נוסף על שיטת פעולה זו ולמידע על האפשרויות העומדות בפניך למנוע מצד שלישי שימוש במידע זה, לחץ כאן. לשינוי הדואר האלקטרוני או לאי קבלת הודעות מאתרי האינטרנט שלנו, עבור ל-“אזהרות דואר אלקטרוני והגדרות” בפרק “כלים והגדרות”

3.

השימוש שלנו במידע אישי

בנוסף, אנו עושים שימוש במידע בקבצים שאנו מנהלים אודותיך, ובמידע אחר שאנו אוספים מפעילויות נוכחיות וקודמות שלך באתרי אינטרנט, ליישוב מחלוקות, לפתרון בעיות ולאכיפת התנאים שלנו. לעיתים אנו בודקים מידע על חברים רבים לאיתור בעיות או ליישוב מחלוקות, ובפרט, אנו עשויים לבחון מידע אישי לגביך, לצורך איתור חברים מרובי פרופילים או כינויים

הינך מסכים כי נעשה שימוש במידע אישי מזהה אודותיך, ובכל נתון ליצירת קשר כפי שסופק על ידך בהליך הרישום לאתר, לשיפור מאמצי השיווק וקידום המכירות שלנו, לניתוח דרכי שימוש באתר אינטרנט, לשיפור היצע המוצרים והשירותים שלנו, ולהתאמת התוכן, ההצגה והשירותים המוצעים באתרי האינטרנט שלנו. שימושים אלה משפרים את אתרי האינטרנט שלנו ומתאימים אותם בצורה טובה יותר לצרכיך

הינך מסכים כי נוכל לעשות שימוש במידע אישי אודותיך לטובת העברת מידע שיווקי המותאם בצורה טובה יותר לתחומי העניין שלך, כמו פרסומות מוכוונות, הודעות אדמיניסטרטיביות, היצע מוצרים, והודעות דואר אלקטרוני הנוגעות לשימוש שלך באתר.. על ידי קבלת מדיניות השמירה על פרטיות, הינך מסכים מפורשות לקבל מידע זה

ניתן להשתמש באפשרויות הבאות להסרה ממאגר כתובות הדואר אלקטרוני שלנו במידה והינך מעוניין להפסיק לקבל התראות והודעות דואר אלקטרוני פרסומי

א. לחיצה על הקישור בתחתית האימייל

ב. שליחת מכתב, תוך ציון סוג הדואר אלקטרוני שברצונך להפסיק לקבל

ספארק נטוורקס (ישראל) בע”מ

ת.ד. 7221 שחם 30, פתח תקוה, 4951726

מיקוד4951726

 עיון בעמוד עזרה באתר או שליחת אימייל באמצעות עמוד ‘צרו קשר באתר ;או לכתובת help@jdate.co.il ג.

ד. גשו אל דף כלים והגדרות מדף הבית, ומשם עדכנו את ניהול מערכת הפניות והתראות.

4.

מסירת מידע על אודותיך

כפועל יוצא של הסביבה הרגולטורית שבה אנו פועלים, לא נוכל להבטיחך כי בכל מקרה התקשורות האישיות שלך ומידע אישי מזוהה אחר לא יועברו באופנים שאינם מפורטים במדיניות השמירה על הפרטיות. לשם דוגמה, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהלן, ייתכן שנידרש למסור מידע לממשלה, לרשויות אכיפת החוק או לכל צד שלישי אחר. בנסיבות מסוימות, צד שלישי כלשהוא, עלול לקלוט או להתחבר לתמסורות או לתקשורת פרטית, או שחברים אחרים עלולים לעשות שימוש לרעה במידע אודותיך שהתקבל מאתרי האינטרנט שלנו. לפיכך, אף על פי שאנו פועלים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתעשייה להגנה על פרטיותך, אין ביכולתנו להבטיח, ואל לך לצפות כי המידע האישי המזוהה שלך או התקשורת הפרטית שלך תישאר תמיד פרטית.

כעניין של מדיניות, למעט אם נודיע לך אחרת, ונקבל את הסכמתך, איננו מוכרים או משכירים מידע אישי מזוהה אודותיך לצד שלישי כלשהו. יחד עם זאת, להלן תיאור של האופנים שבהם מידע אישי מזוהה אודותיך, עשוי להימסר לגוף כלשהו, בכפוף למדיניות השמירה על הפרטיות מבלי שתהיה מיודע על כך.

מידע פיננסי

בנסיבות מסוימות, ייתכן ויידרש לנו מידע נוסף, כמו, אך לא רק, פרטי כרטיס אשראי (לרבות שם, כתובת, ומידע אחר). אנו עושים שימוש במידע פיננסי אודותיך כדי לבדוק את יכולותיך, להתחייב בגין שירותים ו/או מוצרים, לאפשר לך להשתתף בתוכניות מוזלות, בתוכניות בהנחה ובתוכניות נוספות על פי בחירתך. באמצעות רישום והצטרפות כחבר, או עיסוק בכל פעילות או עסקה מסוג אחר העושה שימוש במידע פיננסי באתרי האינטרנט, הינך מסכים לכך שנספק מידע פיננסי אודותיך לספקי השירותים שלנו ולכל צד שלישי כמתחייב לצורך תמיכה וטיפול בפעילויות ובעסקאות שלך, וכן לחברה המנפיקה את כרטיס האשראי שלך לצרכיה שלה. צד שלישי זה עשוי להיות, חברות כרטיסי האשראי ומוסדות בנקאיים המטפלים ותומכים בעסקה או בפעילות. על ידי רישום או הזמנה של מוצרים או שירותים של צד שלישי, או אלו המנוהלים ע”י צד שלישי, המוצעים באתר האינטרנט, ומחייבים מסירת מידע פיננסי כתנאי לשימוש בהם, הינך מסכים גם לכך שנמסור מידע פיננסי על אודותיך לאותם צדדים שלישיים. כל אחד מאותם צדדים שלישיים רשאי לעשות שימוש במידע הפיננסי אודותיך, בכפוף להסדרים החוזיים שלנו עם צדדים שלישיים אלה, ובהתאם למדיניות האינדיבידואלית לשמירה על פרטיות, שעליה אין לנו שליטה כלשהי, והינך מסכים להסיר כל אחריות מאתנו לפעולותיהם או למחדליהם. כמו כן, הינך מביע את הסכמתך לכך שנשתמש ונמסור כל מידע שכזה שהוגש לצדדים שלישיים, באותו אופן שבו אנו זכאים לעשות שימוש ולמסור כל מידע אחר שהינך מוסר לנו.

מפרסמים

אנו אוספים נתונים על חשבונות החברים ובכלל זה מידע אישי מזוהה ומוסרים מידע שכזה באופן בלתי מזוהה למפרסמים ולצדדים שלישיים לצורכי שיווק וקידום מכירות. במצבים אלה, איננו מוסרים לגופים אלה מידע כלשהו, העלול לשמש לצורך הזיהוי האישי שלך. מידע מסוים, כמו שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הסיסמה שלך, מספר כרטיס אשראי ומספר חשבון בנק שלך, לא יימסר בשום מקרה למשווקים ולמפרסמים ללא הסכמתך. אנו רשאים להיעזר בחברות פרסום צד שלישי להגשת מודעות מטעמינו. חברות אלה עשויות לעשות שימוש ב-“cookies” וב-“action tags” לצורך מדידת יעילות הפרסום. מידע שצדדים שלישיים אלה אוספים באמצעות “cookies” ו-“action tags” הוא אנונימי.

פרסום ע”י צד שלישי

הפרסומות המופיעות באתר אינטרנט זה מגיעות אליך באמצעות מערכת הגשת פרסומת חיצונית, השותפה שלנו לפרסום באינטרנט. מידע לגבי הביקורים שלך באתר, כמו מספר הפעמים שבהן צפית בפרסומת (אך לא שמך, כתובתך, או מידע אישי אחר), משמש לצורך הגשת פרסומות המיועדות לך. למידע נוסף על מערכת הגשת פרסומת חיצונית, “cookies” ו-“הפסקת שירות” לחץ כאן.

Cookies” של צד שלישי

במהלך הצגת פרסומות לאתר, המפרסם צד שלישי עשוי להציב או לזהות “cookie” מיוחדת במינה על גבי הדפדפן שלך.

ספקי שירותים חיצוניים

ייתכנו מספר שירותים המוצעים ע”י ספקי שירותים חיצוניים המקלים על השימוש שלך באתרי האינטרנט שלנו. אם תבחר להשתמש בשירותים אופציונאליים אלה, ובמהלך ההתקשרות תמסור מידע לספקי השירותים החיצוניים, ו/או תעניק להם רשות לאסוף מידע אודותיך, אזי השימוש שלהם במידע אישי זה ייעשה בכפוף לעקרונות הספציפיים של אותם ספקי שירותים לשמירה על סודיות

ישויות עסקיות אחרות

אנו חולקים מידע רב, לרבות מידע אישי מזוהה אודותיך, עם חברת האם, החברות הבנות ו/או החברות המסונפות שלנו, הקיימות והעתידיות ככל שיהיו, המחויבות לסיפוק צרכיך המקוונים ושירותים אחרים, בכל רחבי העולם. במידה ולישויות אלה תהיה גישה למידע על אודותיך, הן ישמרו ויגנו על מידע זה לפחות באותה מידה של הגנה שבה הן מטפלות במידע המתקבל ממנויים אחרים שלהן. החברה האם, החברות הבנות ו/או החברות המסונפות יפעלו בהתאם לשיטות הגנה על פרטיות שאינן נופלות במידת ההגנה שהן מעניקות לכל המנויים מאשר השיטות המפורטות במסמך זה, עד לרמה המותרת בחוק. קיימת אפשרות של מיזוג בין ספארק נטוורקס ו/או החברות הבנות שלה, או כל שילוב אחר, או של רכישה בידי ישות עסקית אחרת. במקרה של מימוש תרחיש שכזה, ניתן לצפות שספארק נטוורקס תחלוק מידע הקיים על אודותיך, כולו או מקצתו, כדי להמשיך לספק את השירות

בקשות משפטיות

ספארק נטוורקס משתפת פעולה עם חקירות של רשויות אכיפת החוק, וכן עם צדדים שלישיים אחרים לצורך אכיפת חוקים, כמו: זכויות קניין רוחני, זכויות קניין, הונאה וזכויות אחרות. אנו רשאים, למסור כל מידע על אודותיך לרשויות אכיפת חוק ולכל רשויות ממשל אחרות, בכפוף לצו בית משפט,, וכפי המתחייב מלשון חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לצורך חקירת הונאה, הפרת זכויות קניין רוחני, או פעילות בלתי חוקית אחרת, או כזו העלולה לחשוף אותנו או אותך לאחריות משפטית.

5.

השימוש שלך במידע על חברים אחרים

השירותים שלנו כוללים גם גישה ל- instant messaging, חדרי צ’אט, לוחות מודעות ואופני תקשורת אחרים. על ידי הסכמתך למדיניות שמירת הפרטיות שלנו, הינך מסכים, כי בכל הנוגע למידע מזוהה אישי על חברים אחרים המתקבל באמצעות שימוש בשירותי ספארק נטוורקס, תהיה רשאי להשתמש במידע אך ורק לצורך: א) תקשורת הנוגעת לספארק נטוורקס שאיננה כוללת מסרים פרסומיים שלא הוזמנו, ו-ב) לכל תכלית אחרת שהחבר האחר נתן לה את הסכמתו המפורשת לאחר שהבין את תכליתה. בכל המקרים, הינך מתחייב לתת לחברים האחרים הזדמנות למחוק את עצמם ממסד הנתונים שלך, ולבדוק את המידע שאספת לגביהם. כמו כן, בשום מקרה, למעט כמפורט בסעיף זה, אינך רשאי למסור מידע מזוהה על חבר אחר לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתנו וללא הסכמת החבר האחר. ספארק נטוורקס והחברים האחרים מגלים סובלנות מינימאלית לדואר זבל. לפיכך, מבלי לפגוע בכלליות האמור, אינך מורשה לצרף את חברי ספארק נטוורקס לרשימת התפוצה (דואר אלקטרוני או דואר רגיל) ללא קבלת הסכמתם המפורשת ולאחר גילוי נאות. לדיווח על דואר זבל המתקבל מחברים אחרים בספארק נטוורקס, נא צור עמנו קשר.

6.

גישה, עיון ועדכון הפרופיל שלך

לאחר הרישום, תוכל לעיין במידע שמסרת בזמן ההצטרפות לשירות ולעדכן אותו באמצעות תפריט שירות לחברים, לרבות, בין היתר, את הסיסמה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך. במקרה שתבחר לשנות את הסיסמה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, אנו נשמור על כל הסיסמאות וכתובות הדואר האלקטרוני הקודמים שלך. כמו כן, באפשרותך לשנות את המידע שמסרת בזמן הרישום לשירות, כגון: שם, כתובת, עיר, מדינה, מיקוד, מספר טלפון, פרופיל, העדפות אישיות, פרופיל מבוקש של חבר ליצירת קשר, טקסטים אישיים, קריטריוני חיפוש ומידע אחר. בכפוף לקבלת בקשה בכתב ממך, אנו נשעה את חברותך, את המידע האישי ואת המידע הפיננסי עליך ממאגרי הנתונים האקטיביים שלנו. ההשעיה תתבצע במהירות האפשרית, בכפוף למדיניות ההשעיה שלנו, בכפוף לתנאים ולחוק החל. להסרת הפרופיל שלך,על מנת שלא יהיה נגיש לצפייה ע”י החברים האחרים, עיין בסעיף “הסרת פרופיל” בעמוד “כלים והגדרות”

אנו נשמור ברישומים שלנו מידע שביקשת להסיר, וזאת לצורך מטרות מסוימות, לדוגמא, אך לא רק, לצורך יישוב מחלוקות, לאיתור וטיפול בבעיות ולאכיפת הכללים ותנאים שלנו. כמו כן, מידע מוקדם אותו ביקשת להסיר לעולם אינו מוסר ממאגרי הנתונים שלנו בשל אילוצים טכניים ומשפטיים, לרבות אכסון מערכות “גיבוי”. יודגש כי חלקים מסוימים מהמידע האישי המזוהה אודותיך יישמר במאגרי הנתונים והמידע שלנו חרף בקשתך להסיר את המידע. מובהר כי המידע אותו ביקשת להסיר לא יופיע באתר באופן גלוי

7.

שליטה בסיסמה שלך

הינך נושא באחריות לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך, ולפיכך עליך לקרוא בעיון את מדיניות שמירת הפרטיות של כל צד שלישי. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך לשנותה לאלתר.

8.

אוספי מידע אחרים

למעט הנאמר בצורה מפורשת במדיניות זו לשמירה על פרטיות, מסמך זה מתייחס רק לשימוש ולמסירת מידע שאנו אוספים ממך. במידה שהינך מוסר מידע אישי לגורמים אחרים, בין אם הם משתמשים באתר שלנו או באתרי אינטרנט אחרים, כללים שונים עשויים לחול על השימוש שגופים אלה עושים במידע שמסרת להם. במידה שאנו נעזרים במפרסמים אלה פועלים בהתאם לעקרונות פנימיים לשמירה על הפרטיות שגובשו על ידם בלבד. מאחר ואין לספארק נטוורקס שליטה על מדיניות השמירה על פרטיות של צדדים שלישיים, הינך כפוף למדיניותם, ועליך לשאול שאלות ולערוך בירורים לפני מסירת מידע אישי לאחרים

9.

אבטחה

ספארק נטוורקס נוקטת בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת הסודיות של המידע האישי המזוהה על אודותיך, לרבות “firewalls” ו-Secure Socket Layers. ספארק נטוורקס מתייחסת למידע כאל משאב החייב בהגנה מפני אובדן וגישה בלתי מורשית. אנו משתמשים בשיטות אבטחה שונות להגנה על מידע שכזה מפני גישה בלתי מורשית בידי גורמים בתוך החברה ומחוצה לה. יובהר כי ספארק נטוורקס תפעל ככל אשר לאל ידה על מנת להגן על המידע אשר נמצא במאגר המידע שברשותה, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תישא באחריות למאגר המידע מעבר להגנה אליה היא מחויבת בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות העניין

10.

הודעה

אנו שומרים על הזכות לשנות ולעדכן מפעם לפעם את מדיניותנו בנוגע לשמירה על הפרטיות בהתאם להערות שנקבל מלקוחותינו, ובכפוף לצורך שלנו לשקף בצורה מדויקת את השיטות שלנו לאיסוף ולמסירת מידע, שאף הן עשויות להשתנות מפעם לפעם.אם אינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות, אנא אל תירשם לשירות. מדיניות השמירה על הפרטיות נתונה לשינוי ע”י ספארק נטוורקס ככל שיידרש מעת לעת. השינוי יכנס לתוקף מיד בסמוך למתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של הסכם זה באתר.

11.

מיקום גיאוגרפי

יתכן שהחברה תספק שירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיו”ב, התלויים, מבוססים או נסמכים על מידע ופרטי מיקום גיאוגרפי (“שירותים תלויי מיקום גיאוגרפי“) שנגזרים ממיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד ממנו נעשה שימוש באתר, בשירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיו”ב של החברה (“מיקום גיאוגרפי”). ככל שתסכים שייעשה שימוש בשירותים תלויי מיקום גיאוגרפי, הינך מסכים שנקבל שייאסף, יתקבל או יישמר מידע לגבי המיקום הגיאוגרפי שלך או של המכשיר הנייד ממנו נעשה השימוש בשירותים תלויי מיקום גיאוגרפי. ככל שלא תסכים ותאשר לעשות שימוש בשירותים תלויי מיקום גיאוגרפי, יתכן שלא תוכל לעשות שימוש בכל השירותים, יישומים, מאפיינים, כלים, תכונות וכיו”ב שמציעה החברה ללקוחותיה. הרשמתך לאתר ורכישת מנוי מהווה הסכמה מצידך לאיסוף, שימוש, שמירה והעברת מידע לגבי מיקום גיאוגרפי וקבלת שירותים תלויי מיקום גיאוגרפי, אלא אם כן תתאים את ההגדרות או תנטרל את היישום של איסוף, שימוש והעברת המיקום הגיאוגרפי. רוב יצרני מכשירי הטלפון הניידים, מכשירי הלוח והמחשבים, או יצרני מערכות ההפעלה שלהם, מאפשרים לשנות את ההגדרות שלהם ולכבות את האפשרות לחלוקת מידע ועדכון לגבי המיקום הגיאוגרפי. ככל שאתה נתקל בקשיים לגבי נטרול היישום של שירותים תלויי מיקום ישמחו אנשי שירות הלקוחות של החברה לסייע לך בדבר

מדיניות  Cookies

אנחנו משתמשים בכלים לאיסוף מידע כגון”cookies” (“עוגיות”) בחלק מעמודי האתרים שלנו. “עוגיות” הן קבצים קטנים אשר ממוקמים על המכשיר שלך ומסייעים לנו להציע לך שירותים מותאמים עבורך. אנחנו מציעים שירותים מסוימים אשר זמינים רק דרך ובאמצעות השימוש ב”עוגית”. “עוגיות” אלו הינן חיוניות כדי לאפשר לך להשתמש באתר, לגלוש בין דפיו ולהשתמש בשירותיו בקלות ובמהירות

בנוסף, אנחנו ממקמים “עוגיות” שאוספות מידע לגבי הדרך בה את/ה משתמש באתר. המידע הנאסף על ידן הינו אנונימי ונעשה על מנת ללמוד את דרכי השימוש באתר לצורך שיפורו. לדוגמא, ה”עוגיות” יאפשרו לנו לדעת מהם העמודים הנצפים ביותר ע”י גולשים באתר או אם יש תקלה באתר אשר מציגה עמוד שגיאה. כמו כן, אנחנו ממקמים “עוגיות” כדי שהמערכת “תזכור” בחירות אשר ביצעת באתר בעבר, על מנת לאפשר חוויה מותאמת אישית ככל האפשר

כמו כן, “עוגיות” מסייעות לנו להשיג אינפורמציה לגבי תחומי העניין שלך. אנחנו משתמשים באינפורמציה הזו כדי להבין את הדמוגרפיה, תחומי העניין ודפוסי הגלישה וההתנהגות ברשת, על מנת שנוכל לשרת אותך ואת הקהילה שלנו בצורה טובה יותר. המידע הזה עשוי להכיל את הכתובת של האתר בו ביקרת לפני שנכנסת לאתר שלנו (בין אם זה אתר שלנו ובין אם לאו), כתובת האתר שביקרת בו לאחר שהיית באתר שלנו (בין אם זה אתר שלנו ובין אם לאו), באיזה דפדפן מתבצעת הגלישה, וכתובת ה-IP

רוב ה”עוגיות” הן “עוגיות זמניות”, כלומר שהן נמחקות באופן אוטומטי מהמכשיר שלך בסיום הגלישה. עם זאת, “עוגיות” מסוימות הן קבועות. כלומר, הן מאוחסנות על גבי המכשיר שלך בין זמני הגלישה, כך שהן יכולות לזכור את ההעדפות והבחירות שלך באתר

יש באפשרותך לדחות את ה”עוגיות” שלנו בכל עת במידה והדפדפן שלך מאפשר זאת. הדחייה מתבצעת ע”י תפריט ה”כלים” (Tools) או “העדפות” (Preference) בדפדפן שלך. כמו כן, אפשרי להסתכל בתפריט ה”עזרה” (Help) כדי לקבל אינפורמציה נוספת לגבי הגדרות הדפדפן שלך והדרך שבה הוא מתנהל עם “עוגיות”. יש לשים לב כי דחיית “עוגיות” תגביל את השימוש שלך באתר ותשפיע על הדרך שבה הוא יפעל

אנחנו משתמשים בחברת פרסום מצד ג’ כדי להגיש מודעות מטעמנו בכל רחבי רשת האינטרנט. חברת הפרסום הזו יכולה לאסוף מידע אנונימי לגבי הביקורים שלך באתרינו. היא עושה זאת באמצעות כלי טכנולוגיה שונים הנקראים “Web Beacon”, “עוגית” או “תיוג פעולה” (action tag) אשר ממוקמים במגוון עמודי אינטרנט שונים בתוך האתרים שלנו או במייל HTML. ייתכן ויהיו גם שירותים נוספים שיוצעו ע”י ספקים חיצוניים שתכליתם לאפשר לך להשתמש באתרים שלנו בצורה טובה יותר. אלו שירותים אופציונאליים שבמידה ותבחר/י להשתמש בהם, ייתכן וייחשף מידע לגביך כמתואר למעלה, אך אז השימוש במידע יהיה תחת הפיקוח ומדיניות הפרטיות של אותם שירותים, אם ישנםחלק מחברות הפרסום מצד ג’ אשר בהן אנו משתמשים הינן בעלות מדיניות פרטיות משלהן, המאפשרת לך לדחות איסוף אינפורמציה. בלינקים המוצגים מטה ניתן לקרוא את כל מדיניות הפרטיות של אותן חברות לשימושך:

https://www.247realmedia.com/privacy.html

https://www.valueclickmedia.com/member_privacy.shtml

https://www.advertising.com/privacy

https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

https://www.adsrvr.org

בלי לסתור סעיפים קודמים במדיניות המוצגת כאן, בעת ביקור באתר, מפרסם מצד ג’ (או שותפיו) יכולים למקם או לזהות “עוגית” ייחודית על הדפדפן שלך. ה”עוגיות” הללו מאפשרות קבלת מודעות תוכן או שירותים רלוונטיים ומותאמים אלייך. על מנת להפעיל את ה”עוגיות” הללו, אנחנו יכולים להעביר מזהה מוצפן או מוסתר (בלתי ניתן לקריאה בידי אדם) המגיב לכתובת המייל שלך לשותף הפרסום האינטרנטי, והוא יכול למקום את ה”עוגית” על המחשב שלך. הנ”ל לא מציין זיהוי פרסונאלי כלל ל”עוגיות” הללו. כדי לבטל “עוגיות” מסוג זה, יש להיכנס ל:  www.privacychoice.org/companies או www.aboutads.info/choices.

בעת גלישה או שימוש באתרים שלנו, ייתכן ותהיה לך גישה לפונקציות/אפליקציות מצד שלישי אשר משתמשות בטכנולוגיות מעקב כדי לשפר את חווית הגלישה ולהציג שירותים ותוכן מותאם אליך. אחת מהטכנולוגיות היא “עוגית פלאש” (Flash cookie) אשר מוטמעת ב-Adobe Flash Player, כלי אינטרנטי אשר מאפשר צפייה בתוכן דינמי. משתמשים ב”עוגיות” כאלה במקרים כגון: צפייה בתכני וידאוקליפים, אנימציה או על מנת לזכור הגדרות, העדפות ושימוש. הן זהות ל”עוגיות” דפדפן (כפי שתואר מעלה) אך מנוהלות באמצעות מערכת אחרת מאשר זו המסופקת ע”י הדפדפן שלך. למידע נוסף:

www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/set tings_manager06.html יש לשים לב כי במידה וכל או חלק מה”עוגיות” ידחו על ידך, ייתכן ולא יתאפשר לך ליהנות מכל היתרונות של האתר או מאלו הדורשות “כניסה” (Login).